Noteikumi


Iepirkšanās noteikumi / Distances līgums

Iepirkšanās noteikumi / Distances līgums

Lūdzu, izlasiet to uzmanīgi pirms veiciet savu pasūtījumu. Veiciet pasūtījumu tikai tajā gadījumā, ja Jūs pilnībā saprotat, kā arī piekrītat noteikumiem un nosacījumiem, kas izklāstīti turpmāk.

Šis līgums tiek slēgts starp uzņēmumu „Lightframe” SIA, Reģ. Nr. 40003930310 un PVN Reģ. Nr. LV40003930310 , Juridiskā adrese: Amatas iela 21 LV-2167, faktiskā adrese: Amatas iela 21 LV-2167, (turpmāk tekstā Pardevēja) un Pircēju, kas veic pirkumu tiešsaistes veikalā www.monoride.lv. Distances līgums attiecas uz visiem pasūtījumiem, kas veikti tiešsaistes veikalā www.monoride.lv .

Vispārīgie noteikumi

1.1. Šie e-veikala noteikumi (turpmāk – Noteikumi) ir pircēja (turpmāk- Pircējs) un Pārdevēja (turpmāk – Pārdevējs) juridiski saistošs dokuments, kas nosaka tiesības un pienākumus preču iegādei, to apmaksai, piegādes un atgriešanas nosacījumus un kārtību, kā arī citus ar preču pirkšanu un pārdošanu tiešsaistes veikalā www.monoride.lv saistītos noteikumus.

1.2. Pircējs pēc šiem Noteikumiem ir persona, kas ir reģistrējusies interneta vietnē kā pircējs.

Internetveikalā var iepirkties:

1.2.1. Rīcībspējīga fiziska persona, kas ir sasniegusi pilngadību, kuras rīcībspēju neierobežo tiesas lēmums;

1.2.2. Nepilngadīga persona no 14 (četrpadsmit) līdz 18 (astoņpadsmit) gadiem, ar vecāku vai aizbildņu piekrišanu, izņemot tos gadījumus, kad tā ir emancipēta;

1.2.3. Juridiska persona.

1.3. Piereģistrējoties vai veicot pasūtījumu, Pircējs nepārprotami apstiprina, ka ir tiesīgs iepirkties interneta vietnē.

1.4. Pārdevējs patur tiesības jebkurā laikā mainīt, rediģēt vai papildināt šos noteikumus. Par noteikumu izmaiņām pircējs tiek informētstiešsaistes veikala mājas lapā. Izmaiņas stājas spēkā nekavējoties no to pasludināšanas brīža, kad tie ir pieejami abām iesaistītajām pusēm. Tāpēc pircējam ieteicams iepazīties ar šiem Noteikumiem pirms katra pirkuma veikšanas.

1.5. Pārdevējs tiek atbrīvots no jebkuras atbildības, ja Pircējs daļēji vai pilnībā nav iepazinies ar

Noteikumiem, neskatoties uz to, ka viņam ir sniegta šī iespēja.


2. Personas datu aizsardzība

2.1. Pirms iepirkšanāstiešsaistes veikalā www.monoride.lv , Pircējam ir pienākums reģistrēties veikala

mājaslapā. Reģistrējoties, Pircējam jāievada savs vārds, uzvārds, e-pasts un parole.

2.2. Pircējs, piekrītot šiem Noteikumiem, apstiprina, piekrīt, ka uz norādīto e-pastu tiks nosūtīti ziņojumi, kas ir saistīti ar preces pasūtīšanu, apmaksas un piegādes veikšanu.

2.3. Pircējam ir savi personas dati (vārds, uzvārds, piegādes adrese, telefona Nr.), kas ir nepieciešami veicot pasūtījumu, piegādi un apmaksu.

2.4. Reģistrējoties, Pircējs Pārdevējam dod tiesības ievākt, glabāt, sistematizēt, izmantot un kārtot šos noteikumus attiecībā uz jebkādiem mērķiem un visiem personas datiem, kas pircēja rīcībā tieši vai netieši tiek sniegti, reģistrējoties un apmeklējot interneta veikalu.

2.5. Pircēja iesniegtie personas dati tiks apstrādāti, balstoties uz Latvijas Republikas personu datu aizsardzības likuma prasībām, kā arī balstoties uz citiem Latvijas Republikas likumiem, kas reglamentē personu datu apstrādi un aizsardzību. Apstrādājot un aizsargājot Pircēja personas datus, Pārdevējs īstenos organizatoriskus un tehniskus pasākumus, lai nodrošinātu personas datu aizsardzību pret nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu, pārveidošanu, atklāšanu, kā arī pret jebkuru citu nelikumīgu darbību.

2.6. Pircēja iesniegtos datus lietos tikai un vienīgi Pārdevējs un tā partneri, ar kuriem sadarbojas Pārdevējs, veicot tiešsaistes veikala vadīšanu, preču piegādi un (vai) citas darbības, kas saistītas ar Pircēja pasūtījumu pieņemšanu vai izpildi. Pārdevējs apņemas neizpaust Pircēja personas datus trešajām personām, izņemot iepriekšminētās iesaistītās puses vai Latvijas Republikas tiesību aktos minētajos gadījumos, kas paredz šādu rīcību.


3. Pirkšanas – pārdošanas līgums

3.1. Pirkšanas – pārdošanas līgums starp Pircēju un Pārdevēju tiek noslēgts brīdī, kad Pircējs tiešsaistes veikalā noformē un veic pasūtījumu.

3.2. Noslēdzot Pirkšanas – pārdošanas līgumu, Pircēja pasūtījuma veikšanas laikā preču sortiments, to cenas, kā arī citi noteikumi ir saistoši Pircējam un Pārdevējam un var tikt mainīti tikai šajos noteikumos noteiktajā kārtībā.

3.3. Pirkšanas – pārdošanas līgumi tiek reģistrēti un saglabāti Pardevēja datu bāzē.


4. Pircēja tiesības

4.1. Pircējam ir tiesības iegādāties preces tiešsaistes veikalā www.monoride.lv, ievērojot šos noteikumus.

4.2. Pircējs patur tiesības atteikties no pirkšanas – pārdošanas līguma, par to paziņojot Pārdevējam ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no preces saņemšanas dienas.

4.3. Punktā 4.2 atrunātās tiesības tiek ievērotas, pamatojoties uz Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12. panta 5.daļu.

4.4. Punktā 4.2 atrunātās tiesības Pircējs var izmantot tikai tādā gadījumā, ja prece nav tikusi bojāta vai nav izmainīts tās vizuālais izskats, kā arī tā nav tikusi lietota.

4.5. Noformēta un apstiprināta pasūtījuma groza korekcija vai anulēšana nav iespējama.


5. Pārdevēja tiesības

5.1. Ja pircējs mēģina jebkādā veidā kaitēt tiešsaistes veikala darbībai, datu drošībai vai neievēro citus noteikumus, kuri minēti 6. punktā, tad Pārdevējam ir tiesības ierobežot Pircēja piekļuvi tiešsaistes veikalam www.monoride.lv


6. Pircēja pienākumi

6.1. Pircējam ir pienākums apmaksāt pasūtījumu un to saņemt šajos Noteikumos noteiktajā kartībā.

6.2. Ja Pircējs preču saņemšanas brīdī bez svarīga iemesla atsakās saņemt preci, pēc Pārdevēja pieprasījuma, Pircējam ir pienākums segt preces piegādes izdevumus.

6.3. Pircējs apņemas saglabāt un nenodot trešajām personām tiešsaistes veikala www.monoride.lv reģistrācijas datus. Pārdevējs nenes atbildību par trešo personu darbībām, izmantojot Pircēja reģistrācijas datus līdz tam brīdim, kamēr Pārdevējs nav saņēmis ziņojumu vai informāciju par pieslēgšanās datu maiņu vai Pircēja lietotājvārda aizstāšanu. Pretējā gadījumā Pārdevējamir tiesības uzskatīt, ka darbības interneta vietnē veic Pircējs.

6.4. Internetveikala www.monoride.lv Pircējiem ir jāievēro šie Noteikumi un nosacījumi, kas ir saprotami atrunāti un nav pretrunā ar Latvijas Republikas likumiem.


7. Pārdevēja saistības

7.1. Pārdevējs apņemas sniegt iespēju izmantot tiešsaistes veikala www.monoride.lv pakalpojumus, kuru darbošanās nosacījumus nosaka šie Noteikumi un citi tiešsaistes veikala www.monoride.lv pasludinātie nosacījumi.

7.2. Pārdevējs apņemas Pircēja iegādātās preces piegādāt Pircēja izvēlētā piegādes veidā, vadoties pēc nosacījumiem, kurus nosaka šie Noteikumi.

7.3. Pārdevējs apņemas cienīt Pircēja privātuma tiesības uz viņam piederošo personīgo informāciju.

7.4. Kad neparedzētu apstākļu dēļ Pārdevējs nevar piegādāt tiešsaistes veikalā www.monoride.lv iegādātās preces, Pārdevējam ir tiesības atcelt Pirkšanas-pārdošanas līgumu, pirms tam informējot Pircēju. Pārdevējs var piedāvāt analoģisku preci. Ja Pircējs atsakās, Pārdevējs apņemas atgriezt samaksāto naudu 5 darba dienu laikā.

7.5. Ja Pircējs izmanto Noteikumu 4.2. punktā noteiktās tiesības un ja pastāv Noteikumu 4.4. punktā paredzētie apstākļi, Pārdevējs apņemas atgriezt Pircējam samaksāto naudu 7 (septiņu) dienu laikā no tās dienas, kad atgrieztās preces tika piegādātas Pircējam.

7.6. Pārdevējs var neatgriezt Pircējam viņa samaksāto naudas summu, kamēr preces nav atgrieztas Pārdevējam vai kamēr Pircējs neuzrāda apliecinājumus, ka preces ir nosūtītas Pārdevējam, atkarībā no tā, kurš apstāklis iestājies pirmais.

7.7. Pārdevējs apņemas skaidri un saprotami sniegt Pircējam informāciju, kas atrunāta Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likumā.


8. Preču cena

8.1. Preču cenas tiešsaistes veikalā www.monoride.lv un izveidotajā pasūtījumā tiek norādītas valūtā, kura tiek izmantota valstī. Pārdevējs ir PVN maksātājs. PVN ir iekļauts cenā, apstiprinot pasūtījumu, pie kopējās preču summas tiek pierēķināta piegādes samaksa.

8.2. Tiešsaistes veikalā ir norādītas mazumtirdzniecības (samazinātās) cenas, ko sniedz pārdodamo preču piegādātāji vai oficiālie izplatītāji. Samazinātās preču cenas ir ražotāja rekomendējamās mazumtirdzniecības cenas, kuras tiek izmantotas pārdodot preces tiešajos tirdzniecības punktos, pārdošanas salonos un veikalos.


9. Preču pasūtīšana un norēķināšanās par precēm

9.1. Pircējs, apmeklējot elektronisko veikalu, izvēlas preces, kuras viņam patīk un saskaņā ar to tiek noformēts pirkumu grozs. Kad pirkumu grozs ir noformēts, Pircējs ievada datus, kas nepieciešami izvēlēto preču iegādei un piegādei: savs vārds, uzvārds, adrese, uz kuru tiks piegādāta prece, tālrunis un papildus informācija, kas var būt svarīga, piegādājot pasūtītās preces.

9.1.1 Pēc informācijas ievadīšanas klients izvēlas vienu no sekojošiem apmaksas veidiem:

– tiešais bankas pārskaitījums;

– maksājums, izmantojot kāda no maksājumu pakalpojumu sniedzēja pakalpojumu

– bankas maksājumu karte

9.2. Pasūtījums tiek nodots tālākai izpildei tikai no tā brīža, kad pārdevēja kontā ir ieskaitīta pirkuma naudas summa.

9.3. Preču cenas elektroniskajā veikalā un pēdējā pasūtījuma logā tiek norādītas eiro valūtā ar PVN.

9.4. Pēc pirkuma apmaksas klientam e-pastā tiks nosūtīts paziņojums, par saņemto maksājumu kas apliecinās pirkuma faktu.


10. Preču piegāde

10.1. Pircējam, pasūtot preces, ir pienākums norādīt precīzu piegādes adresi.

10.2. Pircējam ir pienākums saņemt preces pašam. Ja Pircējs pats preces nevar saņemt, bet preces ir piegādātas uz Pircēja norādīto adresi, Pircējam nav tiesību iesniegt pretenzijas preču piegādes dēļ neatbilstošai personai.

10.3. Pārdevējs piegādā preces Pircējam, vadoties pēc piegādes termiņiem. Piegādes termiņš – līdz 5 (piecām) darba dienām. Piegādes termiņi netiek piemēroti tajos gadījumos, kad Pārdevēja noliktavā nav vajadzīgo preču, savukārt Pircējs tiek informēts par viņa pasūtīto preču trūkumu. Iepazīstoties ar šiem Noteikumiem, Pircējs piekrīt, ka izņēmuma kārtā preču piegāde var tikt aizkavēta no Pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ. Tādā gadījumā Pārdevējs apņemas nekavējoties sazināties ar Pircēju un saskaņot preču piegādes termiņus un citus nosacījumus. Ja Pārdevējs nepiegādā preces papildus termiņa laikā, Pircējs var izmantot Noteikumu 4.2. punktā atrunātās tiesības – atteikties no preču vai pakalpojumu pirkšanas-pārdošanas līguma.

10.4. Piegāde:

10.4.1. Piegāde pasūtījumiem, kuru cena virs 500 EUR Rīgā – bezmaksas.

10.4.2. Piegāde ar DPD kurjerdienesta starpniecību tiek aprēķināta, ņemot vērā preces svaru un attālumu.

10.5. Cenas var mainīties saskaņā ar spēkā esošo partneru priekšlikumiem.

10.6. Pārdevējs nav atbildīgs par preču piegādes termiņu pārkāpšanu, ja preces Pircējam nav piegādātas vai piegādātas nelaikā trešo personu vainas dēļ vai no Pircēja neatkarīgu apstākļu dēļ.

10.7. Saņemot preci veikalā Pircējam ir pienākums kopā ar Pārdevēju vai tā pilnvaroto pārstāvi pārbaudīt sūtījuma stāvokli (vai nav bojāts ārējais iepakojums) un parakstīt faktūrrēķinu, pavadzīmi vai citu sūtījuma pieņemšanas un nodošanas dokumentu. Kad Pircējs paraksta faktūrrēķinu, pavadzīmi vai citu sūtījuma pieņemšanas un nodošanas dokumentu, tiek uzskatīts, ka sūtījums ir piegādāts atbilstošā stāvoklī.

10.8. Saņemot preci DPD pakomātā, Klients saņem īsziņu un e-pastu par preces gatavību saņemšanai konkrētajā pakomātā.

10.09. Par preces saņemšanas pierādījumu kalpos saņemšanas akts vai e-pasta apstiprinājums, ka ptrece ir saņemta un izņemta no pakomāta.

10.10. Saņemot preci no kurjera, klients paraksta POD (Sūtījuma piegādes apliecinājumu), kas apliecina, ka klients ir saņēmis sūtījumu.

10.11. Pamanot, ka piegādātā sūtījuma iepakojums ir bojāts (saburzīts, slapjš vai citādā veidā ārēji bojāts), Pircējam ir pienākums to atzīmēt faktūrrēķinā, pavadzīmē vai citā sūtījuma pieņemšanas un nodošanas dokumentā, un Pārdevēja vai tā pārstāvja klātbūtnē sastādīt brīvas formas sūtījuma pārkāpumu aktu. Ja Pircējs neizpilda šīs darbības, Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības preču bojājumu dēļ, ja tādu bojājumu izveidošanās pamatojums nav rūpnīcas brāķis vai arī preču komplektācijas neatbilstība, ja šīs neatbilstības iespējams konstatēt, aplūkojot preces ārpusi.

10.12. Ja Pircējs, saņemot sūtījumu, pamana kādu preču neatbilstību, rūpniecības brāķi vai citus preču defektus, par to nekavējoties jāinformē Pārdevējs. Ja sūdzība par neatbilstošu preču kvalitāti tiek apstiprināta un Pircējs atgriež neatbilstošas kvalitātes preces, Pārdevējs apņemas 14 (četrpadsmit) dienu laikā atgriezt naudu par preci, apmaksājot arī atgriešanas izdevumus.

10.13. Pircējiem, kas sūtījumus saņem DPD pašapkalpošanās terminālos, pamanot neatbilstības, ir pienākums par to nekavējoties informēt Pārdevēju.

10.14. Visu pārdodamo preču īpatnības tiek norādītas aprakstos, kas pievienoti pie katras preces. Pārdevējs nav atbildīgs par to, ka tiešsaistes veikalā esošo preču krāsa vai citi parametri var būt neatbilstoši patiesajam preces krāsai Pircēja izmantojamo datora monitora īpatnību dēļ.


11. Preču atgriešana

11.1. Pārdoto preču trūkumi tiek likvidēti, nekvalitatīvas preces apmaināmas vai atgriežamas, vadoties pēc „Mazumtirdzniecības noteikumiem“, kuri apstiprināti ar Latvijas Republikas Valdības lēmumu.

11.2. Ja Pircējs vēlas atgriezt preci (preces), vadoties pēc 11.1. punkta prasībām, Pircējam ir jāaizpilda preču atgriešanas dokuments, kas tiek pievienots pirkumam.

11.3. Atgriežot preces, obligāti jāievēro šie nosacījumi:

11.3.1. Atgriežamajai precei jābūt oriģinālajā, nesaplēstā iepakojumā (šis punkts netiek piemērots, kad tiek atgriezta nekvalitatīva prece);

11.3.2. Pircējs Preci nedrīkst sabojāt;

11.3.3. Prece nedrīkst būt lietota, tā nedrīkst būt zaudējusi savu ārēji vizuālo preces izskatu: nesabojātas etiķetes, nenoplēstas aizsargājošās plēves un tml. (šis punkts netiek piemērots, kad tiek atgriezta nekvalitatīva prece);

11.3.4. Atgriežamajai precei jābūt tādas pašas komplektācijas, kādu Pircējs bija saņēmis;

11.3.5. Atgriežot preci, obligāti jāiesniedz iegādes dokuments, garantijas talons (ja tas tika izdots) un jāaizpilda atgriešanas dokuments;

11.3.6. Pārdevējam ir tiesības atteikties saņemt Pircēja atgriežamās preces, ja netika ievēroti preču atgriešanas nosacījumi;

11.3.6.1. Preču atgriešana tiek veikta Pircēja noteiktā veidā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no preču saņemšanas dienas;

11.4. Atbilstošas kvalitātes preču atgriešana un apmainīšana tiek veikta, vadoties pēc Civilkodeksa 6.228.10 panta 1. daļas;

11.5. Par Pircēja saņemtajām, bet vēlāk atteiktajām precēm samaksātā nauda tiek pārskaitīta uz Pircēja norēķinu kontu ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā no preču atgriešanas dienas Pārdevējam, ja Pārdevējs ar Pircēju nevienojas par citādāku kārtību. Pārdevējs neuzņemas atbildību par neizpildītu vai aizkavēti izpildītu pārskaitījumu par atgriežamajām precēm, ja Pircējs kļūdaini iesniedzis atgriešanai nepieciešamos datus.


12. Informācijas apmaiņa

12.1. Pārdevējs informē Pircēju, izmantojot viņa reģistrācijas formā sniegto e-pasta adresi, savukārt Pircējs var izmantot visus saziņas kanālus, kas norādīti tiešsaistes veikalā www.monoride.lv vietnes sadaļā „KONTAKTI“.


13. Atbildība

13.1. Pircējs ir pilnībā atbildīgs par reģistrācijas formā sniegto datu pareizību. Ja Pircējs reģistrācijas formā ir sniedzis neprecīzus datus, Pārdevējs nav atbildīgs par šī iemesla dēļ radītajām sekām un iegūst tiesības pieprasīt no Pircēja, lai tas kompensētu atlīdzību par nodarītajiem zaudējumiem.

13.2. Pircējs ir pilnībā atbildīgs par savu rīcību, kas veikta piereģistrējoties tiešsaistes veikalā www.monoride.lv .

13.3. Pircējs ir atbildīgs par savu reģistrācijas datu aizsardzību. Ja reģistrācijas datus izmanto trešā persona, tas tiek uzskaitīts par Pircēju.

13.4. Pārdevējs tiek atbrīvots no jebkādas atbildības visos gadījumos, kad zaudējumi rodas tādēļ, ka Pircējs, neņemot vērā Pārdevēja rekomendācijas un savas saistības, nav iepazinies ar šiem Noteikumiem (lai arī tāda iespēja viņam tika sniegta).

13.5. Ja rodas zaudējumi, atbildīgā puse kompensē otrajai pusei nodarītos zaudējumus Latvijas Republikas tiesību aktu noteiktajā kārtībā.


14. Mārketinga līdzekļi, kurus piemēro Pārdevējs 

14.1. Pārdevējs var organizēt dažāda veida akcijas, mainīt nosacījumus vai atcelt tos.

14.2. Pircējs, piekrītot šiem Noteikumiem, piekrīt, ka uz viņa e-pasta adresi tiks sūtīti informatīvi paziņojumi.

14.3. Pircējam, nevēloties saņemt viņam paredzētos piedāvājumus, ir jānorāda, lai tādi paziņojumi un (vai) piedāvājumi viņam netiktu sūtīti. Ja Pircējs nevēlas, Pārdevējs neizmantos Pircēja personas datus mārketinga nolūkiem un nesūtīs Pircējam reklāmas vai informatīvos paziņojumus, izņemot tos, kuri ir obligāti, veicot Pircēja iesniegto pasūtījumu.

14.4. Pārdevējs var izsniegt Pircējiem virtuālu naudas vienību (Kuponu), ar kuru par iegādātajām precēm varēs norēķināties tikai tiešsaistes veikalā www.monoride.lv .

14.5. Gadījumā, ja Pircējs, iegādājoties preces, to pirkšanai izmanto Kuponus un izmanto šo Noteikumu 4.2. punktā paredzētās preču atgriešanas tiesības, iepērkoties izmantotā Kupona summa tiek atrēķināta no Pircējam atgriežamās summas par atgriežamo preci. Kuponi ir vienreizējas lietošanas, kad tie tiek izmantoti, tie netiek atgriezti. Preču atgriešanas gadījumā Kuponi netiek atgriezti Pircējam. Kuponi pret skaidru naudu netiek mainīti.


15. Nobeiguma noteikumi

15.1. Šie Noteikumi izveidoti, vadoties pēc Latvijas Republikas tiesību aktiem.

15.2. Šie Noteikumi un Pušu attiecības saistībā ar šiem Noteikumiem tiek piemēroti un skaidroti saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem likumiem.

15.3. Visas domstarpības, kas radušās šo Noteikumu izpildes dēļ, risināmas sarunu ceļā. Ja neizdodas vienoties, strīdi risināmi Latvijas Republikas likumdošanā noteiktajā kārtībā.

15.4. Puses ir atbrīvotas no saistībām saskaņā ar šo Noteikumu izpildi, ja to izpildi kavē neparedzētie apstākļi, kas nav pakļauti Pušu gribai, tai skaitā:

15.4.1. Ugunsgrēki, sprādzieni, vētras un citas stihiskās nelaimes un dabas katastrofas, kuras neļauj izpildīt uzņemtās saistības vai kuru dēļ saistību izpilde tiek aizkavēta;

15.4.2. Negadījumus vai apstākļus, kurus līguma Puses (Puse) nevar kontrolēt un kas neļauj pildīt uzņemtās saistības vai kuru dēļ saistību izpilde tiek aizkavēta;

15.4.3. Valdības vai varas rīcību, kura neļauj pildīt uzņemtās saistības vai kuras dēļ saistību izpilde tiek aizkavēta.

GARANTIJA

Monoride.lv precēm tiek nodrošināta LR likumdošanā noteiktā garantija. Iegādājoties preci, kā garantijas karte darbojas pavadzīme, rēķins vai čeks, kurā fiksēts pirkšanas laiks un summa.

Garantijas nosacījumi:

 1. Garantija neattiecas uz preces mehāniskajiem bojājumiem, kas radušies neuzmanīgas vai nepareizas preces lietošanas procesā.
 2. Garantijas remonts netiks veikts precēm, kas bojātas ūdens ietekmē.
 3. Ja Pircējs nevar uzrādīt derīgu čeku vai pavadzīmi, garantijas saistības tiek anulētas.
 4. Garantijas neattiecas uz preces bojājumiem, kas radušies ugunsgrēku, plūdu, zemestrīču vai citu stihiju ietekmē.
 5. Garantija neattiecas uz preci, kas ir bijusi remontā vai tikusi remontēta mājas apstākļos.


KONTAKTI

Klientu apkalpošana:

 • Tālr.: (+371) 29342166
 • E-pasts: info@monoride.lv
 • Darba laiks:
 • P.O.T.C.P. 09:00-17:00
 • S. – Slēgts
 • Sv. – Slēgts